การพัฒนาสื่อการเรียน รู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การพัฒนาครูต้นแบบ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กภาคใต้ตอนล่าง : กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต