• Read More
  ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะก่อนอายุ 20 ปี ได้หรือไม่
 • Read More
  ผู้ป่วยเด็กจะให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลอย่างไร
 • Read More
  กระทำความผิดทางอาญา จะติดคุกหรือไม่
 • Read More
  ผู้เยาว์ทำผิดแล้วเกิดความเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่
 • Read More
  การถ่ายภาพหรือการอัดคลิปผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลทำได้หรือไม่