TS Escorts

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านและทักษะ EF
    


เทคนิคการเล่านิทาน

 • การศึกษาพิเศษ
  อารยสถาปัตย์...
  อ่านเพิ่มเติม
 • การศึกษาพิเศษ
  อารายสถาปัตย์...
  อ่านเพิ่มเติม
 • การศึกษาพิเศษ
  บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องเพื่อนใหม่
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องCan...
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องFlooded...
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องLazy...
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องMoonim...
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องชัยชนะของน้องฟ้า
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องสัตว์อะไรเอ่ย
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องเรียนรู้อยู่รอดจากภัยธรรมชาติ
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องจะพูดอย่างไรดีนะ
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องสุขใจเมื่อได้เแบ่งปัน
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องน้องฟ้าเปลี่ยนใจ
  อ่านเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเล่านิทาน
  เรื่องพู่กันวิเศษ
  อ่านเพิ่มเติม

 

ภาษามือเบื้องต้น

 • Read More
  หมวดเครื่องแต่งกาย
 • Read More
  หมวดครอบครัว
 • Read More
  หมวดความรู้สึก
 • Read More
  หมวดตัวเลข
 • Read More
  หมวดผลไม้
 • Read More
  หมวดวัน
 • Read More
  หมวดสัตว์
 • Read More
  หมวดสี

นิทาน

 • สุขใจเมื่อได้แบ่งปัน
  อ่านเอกสาร
 • พู่กันวิเศษ
  อ่านเอกสาร
 • น้องฟ้าเปลี่ยนใจ
  อ่านเอกสาร
 • ชัยชนะของน้องฟ้า
  อ่านเอกสาร
 • จะพูดอย่างไรดีนะ
  อ่านเอกสาร
 • คำสัญญาน้องฟ้า
  อ่านเอกสาร
 • เมื่อหนูมั่นใจ
  อ่านเอกสาร
 • เพื่อนใหม่
  อ่านเอกสาร

 

     งานวิจัยแนะนำ

 • งานวิจัยแนะนำ
  แนวทางการรู้สารสนเทศ...
  อ่านไฟล์ PDF
 • งานวิจัยแนะนำ
  ผลของการใช้สื่อeDLRU...
  อ่านไฟล์ PDF
 • งานวิจัยแนะนำ
  การศึกษาวัฒนธรรม...
  อ่านไฟล์ PDF
 • งานวิจัยแนะนำ
  การยกระดับคุณภาพครู...
  อ่านไฟล์ PDF
 • งานวิจัยแนะนำ
  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้...
  อ่านไฟล์ PDF

Adult Search

alcohol and drug rehab information