มารู้จักเด็กพิเศษ

   เด็กพิเศษ หลายคนฟังแล้วก็นึกถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กที่มีได้รับสิทธิพิเศษอะไรทำนองนั้น แต่เด็กพิเศษที่เราจะมาทำความรู้จักกันนี้เป็น “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” (children with special needs)เป็นเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเขาเอง โดยออกแบบการดูแล ช่วยเหลือเด็ก ตามลักษณะความจำเป็น และความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยความต้องการของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่ความบกพร่องของเขา สามารถแบ่งออกเป็น 9 ประเภท เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางทางได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษาและการพูด เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กออทิสติก เด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน อ่านเพิ่มเติมคลิก