กิจกรรมสงบตอน บทร้อยกรองแสนสนุก อนุบาล ๒ส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสาร การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตุการเชื่อมโยง การเปรียบเทียบ และส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา การฟังการพูด และการเขียน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ