เพื่อฝึกให้เรียนเรียนหน้าที่ของตนเอง สิ่งของของตนเอง การแย่งแยะ ฝึกประสาทสัมผัส และรู้จักแบ่งปันกันในห้องเรียน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ