ฝึกเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน มีการฝึกพัฒนาการด้านต่างๆ ฝึกเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝึกทักษะการจำ และทำให้เด็กๆ มีความสุขเมื่อได้มาอยู่ร่วมกัน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ