เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม การคิดการแก้ปัญหา กล้าคิดกล้าแสดงออก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ