จังหวัดหนองคาย

วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

หนองคาย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นชุมชนเมืองที่ขึ้นกับอาณาจักรขอม เมื่ออาณาจักรขอมล่มสลาย จึงได้ขึ้นกับอาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ ตามลำดับ จนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง ยกทัพผ่านเมืองรายทางถึงเมืองนครราชสีมาทางกรุงเทพมหานครได้ให้พระยาราชสุภาวดี “สิง สิงหเสนี” เป็นแม่ทัพปราบปราม โดยมีท้าวสุวอธรรมมา (บุญมา) ยกทัพจากเมืองยโสธร เป็นกำลังสำคัญในการทำศึกจนได้รับชัยชนะและได้รับพระราชทานบำเหน็จความดีความชอบ พร้อมทั้งให้ท้าวสุวอธรรมมาเลือกทำเลสร้างเมือง 4 แห่ง คือ เมืองพานพร้าว อยู่ตรงข้ามกับเวียงจันทน์ (ปัจจุบันคืออำเภอศรีเชียงใหม่) เมืองเวียงคุก เมืองปะโค และเมืองไผ่ (บ้านบึงค่าย) ท้าวสุวอธรรมมาได้เลือกเมืองไผ่สร้างขึ้นเป็นเมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2370 ส่วนชื่อ “หนองคาย” เป็นชื่อของหนองน้ำใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองไผ่ และท้าวสุวอธรรมมาได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองหนองคายคนแรก และให้นครเวียงจันทน์ขึ้นตรงต่อเมืองหนองคาย

ในปี พ.ศ. 2434 ภายหลังกบฏฮ่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นสมุหเทศาภิบาลประจำมณฑลลาวพวน ตั้งที่ทำการมณฑลอยู่ที่เมืองหนองคาย (ต่อมาเป็นมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลอุดรธานี) และในเหตุการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส มีการระบุในสัญญาว่า “ห้ามมิให้ไทยตั้งหรือนำกองทัพทหารอยู่ในเขต 25 กิโลเมตรจากชายแดน กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมจึงได้ย้ายที่ทำการมณฑลไปอยู่ที่บริเวณบ้านเดื่อหมากแข้ง และตั้งเป็นมณฑลอุดรธานี จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ขึ้น โดยให้ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองนคร (เจ้าเมือง) ทั่วประเทศเปลี่ยนคำเรียกชื่อ “เมือง” มาเป็น “จังหวัด” มีข้าหลวงปกครอง (ต่อมาเรียกว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด”) และเมื่อในวันที่ 1 เมษายน 2458 กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งสถาปนาเมืองหนองคายเป็นจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีในเขตตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ เช่น หม้อดินโบราณ เหรียญเงินฟูนัน (อายุสองพันปี) กระดูกมนุษย์ กระจายอยู่ทั่วไป และเป็นแหล่งถลุงแร่โลหะขนาดใหญ่ มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโลหะ และได้ค้นพบแหล่งถลุงแร่โลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทางพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดในเขตภูโล้น อำเภอสังคม ซึ่งเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ทองแดงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วย

หนองคาย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอ   เฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสระใคร และอำเภอสังคม ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นประตูสู่นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 เชื่อมระหว่างสองประเทศ

จังหวัดหนองคายตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 615 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 3,026 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.9 ล้านไร่ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 0.59 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เป็นจังหวัดที่มีขอบเขตติดแม่น้ำโขงยาวที่สุดถึง 210 กิโลเมตร

 

ที่มา : https://esan108.com/แผนที่ท่องเที่ยว-หนองคาย

 

จังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองกับจังหวัดข้างเคียงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้            ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานีและสกลนคร

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดเลย

 

การเดินทางจังหวัดหนองคาย

 

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดหนองคายสามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน

รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคายทุกวัน รถโดยสารปรับอากาศเอกชน ได้แก่ บริษัท ชาญทัวร์ จำกัด  บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด บริษัท 407  พัฒนา จำกัด  บริษัท บารมีทัวร์ จำกัด  บริษัท บุษราคัมทัวร์ จำกัด  บริษัท รุ่งประเสริฐทัวร์ จำกัด

รถไฟ มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ทุกวัน

เครื่องบิน มีเที่ยวบินไปลงที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี จากนั้นต่อรถโดยสารหรือเช่ารถขับไปยังจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 51 กิโลเมตร โดยมีสายการบินที่ให้บริการ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์  สายการบิน ไทย สมายล์ แอร์เวย์  สายการบินนกแอร์

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *