คุณครูให้เด็กสร้างผลงานให้เด็กวาดภาพ สิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งทีมนุษย์สร้างขึ้น รอบตัวเด็ก ๆ เพื่อสามารถอธิบายรูปร่างลักษณะ ของสิ่งของรอบตัวได้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ